W celu rozeznania rynku oraz oszacowania wartości planowanego do realizacji zamówienia, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przygotowanie i przeprowadzenie  warsztatów szkoleniowych realizowanych w ramach projektu „Zgrany urząd – kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjentami” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest podniesienie kluczowych kompetencji, tzw. kompetencji XXI wieku, pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozeznaniu rynku

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zlecenia jest:

  • Przygotowanie programu i struktury warsztatów o tematyce:

– współpraca zorientowana na klienta/beneficjenta w oparciu o symulację Slogan

– współpraca zespołu zarządzającego w oparciu o symulację Hexgame

– innowacyjność i współpraca w całej organizacji w oparciu o grę on-line Clustermind

– diagnoza i rozwój kompetencji przyszłości w oparciu o symulację The Tree of Life

  • Poprowadzenie sześciu 8-godzinnych warsztatów w oparciu o testowaną symulację:

– 5 warsztatów dla grupy 20 uczestników

– 1 warsztat dla grupy 150 uczestników

  • Koordynacja, nadzór merytoryczny i wdrożenie trenerów współprowadzących
  • Opracowanie materiałów szkoleniowych
  • Przygotowanie informacji/raportu z przebiegu każdej rozgrywki

 

Termin i miejsce realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji zlecenia: od 6 lipca do 31 października 2019 roku.

Miejsce realizacji : Warszawa

Szacowany wymiar godzin na realizację zlecenia – 240 godzin (po 40 godzin na warsztat).

Wymogi formalne:

Co najmniej 5 lat doświadczenia w projektowaniu treningów i warsztatów wykorzystujących gry i symulacje.

Oferty wykonawców nie spełniające powyższego wymogu formalnego nie będą rozpatrywane pod kątem kryteriów jakościowych ani kryterium ceny i zostaną odrzucone na etapie oceny formalnej ofert.

Kryteria jakościowe – merytoryczne, punktowane:

  • Doświadczenie w pracy na rzecz organizacji pozabiznesowych  – 1 punkt za spełnianie warunku
  • Preferowane wykształcenie psychologiczne – 1 punkt za spełnianie warunku
  • Doświadczenie w koordynacji projektów szkoleniowych (koordynacja zespołu trenerskiego) – – 1 punkt za liczbę koordynowanych projektów w przedziale od 1 do 20

– 1 punkt za liczbę koordynowanych projektów w przedziale od 21 do 30

– 1 punkt za liczbę koordynowanych projektów w przedziale od 31 do 40

– 1 punkt za ponad 40 koordynowanych projektów

Zamawiający kierował będzie się kryterium jakość 60%. Punkty przyznawane za kryterium jakość będą liczone wg następującego wzoru:

D = (D0 : Dmax) x 60 gdzie:

D – liczba punktów przyznana danej ofercie,

D0 – jakość (liczba punktów za preferowane doświadczenie + liczba punktów za doświadczenie w koordynacji projektów szkoleniowych) obliczona badanej oferty,
Dmax – maksymalna jakość (liczba punktów) spośród ważnych ofert.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium jakość wynosi 60. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Cena:

Zamawiający kierował będzie się kryterium cena 40%. Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:

C = (Cmin : C0) x 40, gdzie:

C – liczba punktów przyznana danej ofercie,

Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,

C0 – cena obliczona badanej oferty.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 40. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę prosimy składać pocztą elektroniczną na adres: w.rychlowska@pracowniagier.com.

Ofertę należy złożyć do dnia 4 lipca 2019.

Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym formularz ofertowy, który stanowi Załącznik 1 do zapytania.