15
Sep

WhiteSmoke Studio dla Pracownia GierPracownia Gier Szkoleniowych oraz EY Academy of Business zapraszają na 2-dniowy warsztat dotyczący strategicznego zarządzania firmą oparty na symulacji ProfitQuest.

Termin: 5-6 listopada 2014 roku, w godz. 9-17

Miejsce: al. Armii Ludowej 26, 00-69 Warszawa

 

Głównym założeniem warsztatu jest:

 • Całościowe spojrzenie na przedsiębiorstwo, rozwinięcie kompetencji menedżerskich w zakresie planowania strategicznego
 • Wykorzystanie w praktyce wiedzy i umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem z uwzględnieniem ryzyk związanych z działalnością na rynku (np. konkurencja, ograniczone zasoby)
 • Pokazanie jak poszczególne procesy, które zachodzą w każdej organizacji przekładają się na dane finansowe

Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnego warsztatu. Symulacja trwa pełne 2 dni i przeplatana jest sesjami warsztatowymi, których celem jest zdobywanie nowej wiedzy oraz porządkowanie właśnie zdobytych podczas symulacji doświadczeń. W trakcie symulacji uczestnicy, poprzez podejmowane decyzje, mogą obserwować i wyciągać wnioski z decyzji podejmowanych pod presją czasu oraz wpływ jaki na rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne, bilans czy wartość firmy ma wybór konkretnej strategii.

 

Kto powinien wziąć udział w warsztacie?

 • Obecni i przyszli menedżerowie, aby wzmocnić swoje kompetencje w następujących obszarach: myślenia strategicznego, współpracy, myślenia systemowego, umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji, widzenia „dużego obrazka”
 • Pracownicy działów nie związanych z finansami, aby zrozumieć jak ich działalność wpływa na finanse organizacji
 • Pracownicy wszystkich działów organizacji, aby podnieść swoją świadomość biznesową

 

Program warsztatu:

1. Sprawozdania finansowe

 • Cel sporządzania sprawozdania finan­sowego – odbiorcy sprawozdań finanso­wych, użyteczność informacji
 • Zasady konstrukcji sprawozdania finan­sowego
 • Składniki sprawozdania finansowego – aktywa, zobowiązania, przychody, koszty, kapitał własny i zysk
 • Najważniejsze pozycje sprawozdania fi­nansowego – reguły ujmowania i wyceny
 • Analiza kosztów działalności

2. Misja, wizja, strategia

 • Omówienie różnych metod anali­zy: analiza pięciu sił Portera, analiza SWOT, macierz BCG, analiza ryzyka
 • Praktyczne zadanie – przygotowanie misji, wizji i strategii dla przedsiębior­stwa w symulacji
 • Praktyczna analiza ryzyk związanych z otoczeniem przedsiębiorstwa
Polecamy:  28 czerwca Pracownia Gier Szkoleniowych zaprasza na pierwszy pokaz warsztatu w Poznaniu

3. Wprowadzenie do analizy wskaźnikowej

 • Metody i rodzaje analizy finansowej
 • Wskaźniki finansowe – konstrukcja, interpretacje, wady i zalety podstawo­wych wskaźników
 • Praktyczne wykorzystanie informa­cji z analizy wskaźnikowej w procesie podejmowania decyzji biznesowych
 • Ćwiczenia: wskaźniki rentowności, płynności, wydajności oraz wskaźniki struktury kapitału i wypłacalności

4. Wycena wartości firmy

 • Strategia i zarządzanie firmą a budowa wartości firmy w krótkiej i długiej per­spektywie
 • Majątkowe metody wyceny. Aktywa net­to w wartości księgowej i ich zaktualizo­wana wartość
 • Dochodowe metody wyceny

 

Dlaczego warto?

ProfitQuest to wciągająca i angażująca symulacja, w której sukces zależy od podejmowania trudnych decyzji, umiejętności przewidywania i współtworzenia strategii, a także od komunikacji i współpracy z innymi. Pozwala rozwijać dotychczasową wiedze i umiejętności oraz zweryfikować je w realnych sytuacjach zarządzania firmą i rozwoju biznesu. Jednocześnie gwarantuje angażujące doświadczenie dające satysfakcję uczestnikom.

Przeczytaj więcej o zastosowaniu ProfitQuest

 

Koszty:

Cena katalogowa 2-dniowego warsztatu ProfitQuest wynosi 1 890 PLN + 23% VAT.

Cena dla Klientów Pracowni Gier wynosi 1 417 PLN + 23% VAT (rabat 25%).

W cenę wliczone są materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, ciepły lunch.

Szkolenie spełnia wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA). Uczestnicy, na podstawie otrzymanych zaświadczeń, mają możliwość uzyskania punktów: 15 CPE, 16 CPD.

 

Rejestracja:

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie formularza.

 

Zobacz także: