Obecnie obserwujemy na rynku pracy kilka trendów, które pozwalają przewidywać, że gry komputerowe staną się kluczowym elementem pomiaru i rozwoju kompetencji zawodowych. Bardzo często powtarzanym atutem gier komputerowych jest ich atrakcyjność, co z perspektywy pracownika lub kandydata do pracy przekłada się na większe zaangażowanie w proces diagnozy, czy nabywania kompetencji. Jednocześnie, z perspektywy metodologicznej, gry komputerowe stwarzają możliwości dokonywania precyzyjnych pomiarów naszych zachowań, w tym podejmowanych decyzji. To co w tradycyjnych sytuacjach zadaniowych często umyka obserwatorom, w realiach aplikacji komputerowej podlega drobiazgowej analizie. O rosnącym zainteresowaniu grami komputerowymi w kontekście zarządzania kompetencjami pracowników decydują również ich walory praktyczne. Żyjemy w tzw. „globalnej internetowej wiosce”, w której dzięki grom on-line każdy w dowolnym momencie, w dowolnym czasie może poddać się diagnozie. Przed autorami komputerowych gier badających kompetencje stoi również wiele wyzwań. Sądzę jednak, że to tylko kwestia czasu, kiedy gry komputerowe staną się kluczowym narzędziem w selekcji kandydatów, czy analizie potrzeb rozwojowych zatrudnionych już pracowników.

Pięć czynników, z powodu których gry komputerowe stają się istotnym narzędziem w pomiarze kompetencji zawodowych

Poziom opanowania kompetencji zawodowych może być badany na wiele sposobów – m.in. za pomocą: ocen zachowań dokonywanych przez przełożonych w oparciu o kwestionariusze, testów wykonania, sesji Assessment & Development Center. W wymienionych metodach stosowane są procedury i narzędzia wymagające dużej aktywności od osób przeprowadzających badanie kompetencji. Jednakże wraz z rozwojem technologii pojawiają się nowe możliwości i rozwiązania angażujące w proces diagnozy kompetencji zawodowych komputery i Internet. Gry komputerowe zyskują na znaczeniu w procesach selekcji i analizie potrzeb rozwojowych pracowników dzięki kilku zaobserwowanym na rynku pracy trendom. Poniżej opisano pięć z nich.

Pokolenie Y. Wraz ze zmianami pokoleniowymi obserwujemy różnice w zachowaniach i oczekiwaniach osób wchodzących na rynek pracy. W odróżnieniu od poprzedniej generacji, określanej mianem generacji X, przedstawiciele Y-ów w każdej dziedzinie życia aktywnie korzystają z  technologii i mediów cyfrowych, uznawani są za generację zuchwałą, otwartą na nowe wyzwania. Są to osoby, które podczas rozmów rekrutacyjnych zachowują dużą pewność siebie, otwarcie komunikują swoje oczekiwania i nie mają barier w mówieniu o swoich kompetencjach. Środowisko aplikacji komputerowych, w tym gier, jest dla nich środowiskiem naturalnym, pozwalającym na wzbudzenie zaangażowania oraz pokazanie swojego potencjału.

Możliwości internetu. Jednym z trendów obserwowanych na ryku pracy, szczególnie w dużych firmach działających w międzynarodowym środowisku, jest globalizacja. Wiele firm poszukuje sowich pracowników na całym świecie i zanim przedstawiciele HR podejmą decyzję o zaproszeniu kandydata na rozmowę w cztery oczy, chcą wiedzieć jakie są jego mocne strony jak i obszary do rozwoju. Internet daje taką możliwość. Gra komputerowa diagnozująca kompetencje może pełnić w procesie rekrutacji funkcje tzw. negatywnego sita selekcyjnego. Osoby, które zdalnie otrzymują dostęp do gry uzyskują wynik, który ułatwia decyzję o jej dalszym udziale w procesie rekrutacyjnym. Jednocześnie gry komputerowe posiadają przewagę nad innymi testami on-line, ponieważ są bardziej odporne na manipulację wynikami. Oczywiście nigdy nie mamy stuprocentowej pewności, czy kandydat grał samodzielnie, ale uzyskujemy ją już podczas rozmowy, weryfikując, czy dana osoba faktycznie przejawia poziom badanych kompetencji wykazany w grze.

Wzrost wagi aplikacji komputerowych w codziennej pracy. W wielu zawodach posługujemy się aplikacjami komputerowymi, które mają nam pomóc w analizie sytuacji, podejmowaniu decyzji, czy szybszym dostarczeniu usług. Środowisko gry komputerowej nie musi zatem być środowiskiem abstrakcyjnym. Dobrze zrobiona gra może symulować narzędzia, z których korzystamy na co dzień. Dzięki temu wyniki uzyskiwane w rozgrywce mogą trafnie ilustrować poziom naszych kompetencji niezbędnych do poradzenia sobie z realnymi zadaniami zawodowymi. W tym kontekście gry komputerowe są idealną okazją do zaobserwowania np. kompetencji poznawczych takich jak: myślenie analityczne, myślenie strategiczne, czy podejmowanie decyzji. Warunki gry dobrze oddają również kontekst przejawiania kompetencji związanych z wytrwałością, dążeniem do rezultatów (nastawieniem na cel).

Precyzja pomiaru zachowań. Podczas obserwowania zachowań osób w trakcie realizacji zadań umyka nam wiele niuansów. Często koncentrujemy się na efekcie działań, a nie ich przebiegu. W konsekwencji nasze oceny mogą być subiektywne i nieprecyzyjne. Komputer nie przeoczy tego typu szczegółów, precyzyjnie odnotuje zachowania gracza, które mają związek z badaną kompetencją. Komputer nie ulega również emocjom, nie nadinterpretowuje danych – po prostu obiektywnie rejestruje wskaźniki mierzonych kompetencji.

Wizerunek pracodawcy. W budowaniu wizerunku pracodawcy ważne jest w jaki sposób organizacja rekrutuje nowych pracowników, a później ich ocenia. Na dobre imię firmy pracują obiektywne, profesjonalne ale również nowoczesne metody. Obecnie, dla kilku znanych korporacji gry komputerowe, pozwalające na pomiar kompetencji zawodowych, stały się istotnym elementem budowania wizerunku nowoczesnej organizacji, wykorzystującej w decyzjach kadrowych wiarygodne, transparentne i obiektywne kryteria. W tym kontekście oczywiste jest, że gra diagnozująca kompetencje musi spełniać standardy psychometryczne, a sposób jej działania musi być potwierdzony w badaniach standaryzacyjnych.

 
dr Paweł Jurek
Zakład Psychologii Społecznej
Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego

[fbshare type=”button”] [linkedin_share style=”none” float=”left”] [fblike style=”button_count” float=”left” showfaces=”false” width=”450″ verb=”like” font=”arial”]