full
color
#666666
http://pracowniagier.com/wp-content/themes/zap2-installable/
http://pracowniagier.com/
#009999
style2
22 468 85 52
Puławska 39/2, Warszawa

Wdrażanie wartości

Definiowanie wartości w działaniu

Wsparcie procesu wdrażania wartości - kaskadowanie wartości na całą organizację


Dwudniowe spotkanie 35 menedżerów.

Wyzwanie

Polska spółka z branży finansowej, należąca do międzynarodowej grupy, ma zaplanowaną wizję organizacji do 2020 roku. Priorytety strategiczne w ostatnim roku zostały częściowo przeformułowane i w efekcie dotychczasowe działania wdrożeniowe utknęły. Zespół zarządzający stanął przed wyzwaniem polegającym na konieczności przypomnienia managerom o procesie wdrażania wartości, odświeżeniu ich definicji, określeniu zachowań wspierających poszczególne wartości oraz przygotowaniu procesu komunikacji wartości pracownikom firmy.

Rozwiązanie

W wyniku analizy potrzeb i dyskusji z klientem zdecydowano, że najlepszym sposobem ponownego uruchomienia procesu wdrażania wartości będzie przeprowadzenie warsztatu dla managerów, który z jednej strony pozwoli uczestnikom odkryć znaczenie i wpływ wartości na działania zespołu/organizacji, a z drugiej doprecyzuje zachowania, które wspierają poszczególne wartości firmy. Ze względu na konieczność kaskadowania wyników warsztatu do całej organizacji wynikiem pracy managerów miał być plan działań służący temu procesowi oraz osobiste zobowiązanie do jego realizacji.Aby zrealizować postawione cele zaproponowano klientowi przeprowadzenie jednodniowego warsztatu dla managerów, opartego o symulację Łowisko, która doskonale wpisywała się w potrzeby klienta. Wynika to z konstrukcji symulacji, w której istotne jest doprecyzowanie przez uczestników celu gry, sposobu osiągania go oraz działania indywidulane, bez możliwości kontaktu czy wglądu w decyzje czy zachowania innych osób.

Po zakończeniu rozgrywki w omówieniu zostały wyjaśnione mechanizmy symulacji, wygaszone emocje oraz wyjaśnione nieporozumienia. Uczestnicy stworzyli listy czynników, które ich zdaniem pozwalały na osiągnięcie sukcesu. Dowiedzieli się także jakie pułapki społeczne stoją za mechanizmami ujawnionymi w grze. Podstawą teoretyczną była koncepcja radzenia sobie z pułapkami społecznego działania opracowana przez noblistkę, Elinor Ostrom, w odniesieniu do wartości jako wspólnego dobra. Uczestnicy sprawdzili też czy, i w jakim stopniu wartości ich organizacji mogą być odpowiedzią na te pułapki.

W kolejnym kroku uczestnicy operacjonalizowali poszczególne wartości i w wyniku tej pracy powstała lista zachowań wspierających i osłabiających wartości firmy. Uczestnicy zostali też zaproszeni do indywidualnej deklaracji zmiany jednego ze swoich zachowań, tak by być w zgodzie z wartościami organizacji.
Następnego dostały wypracowane pomysły na działania wspierające proces wdrażania wartości w całej firmie. Ćwiczenie miało formułę „targów konsultantów” – rodzaj burzy mózgów prowadzonej w ruchu. Na zakończenie uczestnicy zaplanowali swoje działania w kontekście zespołów, w których pracują na co dzień.

Rezultaty

Warsztat uzyskał bardzo wysokie oceny, zarówno wśród uczestników, jak i osób zamawiających. Uczestnicy zwracali uwagę na sprawny przebieg zajęć, wysokie zaangażowanie, niebanalność wniosków i merytoryczne dopasowanie do realiów firmy. 70% uczestników wskazało na wysoki wzrost znajomości firmowych wartości. Działania wdrażające wypracowane przez managerów zostały wykorzystane w planowaniu kolejnych działań. Menadżerowie zostali przygotowani do wdrażania systemu wartości w całej organizacji.

 

 

seta
default
Ładuję...
link
#5C5C5C
on
loading
off